Our Products

Locking Range   -   Bio-Fixation Screws

 

 

Bio-Fixation Screws 3.5 mm


 

Specification

 

Code No. Size (in mm) Code No. Size (in mm)
B.005L.35.10 10 B.005L.35.30 30
B.005L.35.12 12 B.005L.35.32 32
B.005L.35.14 14 B.005L.35.34 34
B.005L.35.16 16 B.005L.35.36 36
B.005L.35.18 18 B.005L.35.38 38
B.005L.35.20 20 B.005L.35.40 40
B.005L.35.22 22 B.005L.35.42 42
B.005L.35.24 24 B.005L.35.44 44
B.005L.35.26 26 B.005L.35.46 46
B.005L.35.28 28 B.005L.35.48 48
    B.005L.35.50 50

 

Bio-Fixation Screws 6.5 mm


 

Specification

 

Code No. Size (in mm) Code No. Size (in mm)
B.004L.65.025 25 mm B.004L.65.070 70 mm
B.004L.65.030 30 mm B.004L.65.075 75 mm
B.004L.65.035 35 mm B.004L.65.080 80 mm
B.004L.65.040 40 mm B.004L.65.085 85mm
B.004L.65.045 45 mm B.004L.65.090 90mm
B.004L.65.050 50 mm B.004L.65.095 95mm
B.004L.65.055 55 mm B.004L.65.100 100 mm
B.004L.65.060 60 mm B.004L.65.105 105 mm
B.004L.65.065 65mm B.004L.65.110 110 mm
Biomed Healthtech are suppliers of biofixation locking range of screws

Products Range

Locking Range Interlocking Range Trauma Range Hip Prosthesis External Fixators Titanium Range